Atomske eksplozije

Brezposelne osebe, ki so vpisane v urade za delo, imajo lahko 40.000. subvencije, èe se odloèijo za ustanovitev podjetja. Metoda ni preveè zapletena in znesek financiranja spodbuja tveganje.

Da pa bi delo zaèelo prina¹ati prièakovani uèinek, je treba pripraviti veliko. Pri izbiri panoge, pri pripravi poslovnega naèrta je treba upo¹tevati vsa javna in pravna bremena, ki jih bo treba kupiti, in dodatne omejitve, ki izhajajo iz davènih raèunov.

Pri registraciji je treba natanèno navesti vrsto poslovnega dela, obliko obdavèitve in naroèiti Zavod za socialno zavarovanje. Èe imate pravico plaèati premije pod ugodnej¹imi pogoji pri tiskanju ZUA, vnesite simbol 05700. ZUS prispevke lahko plaèate za 24 mesecev.

Vrsta gospodarskega dela, ki ga ustvarijo fiziène osebe, bo doloèila èas namestitve blagajne. V nekaterih primerih mora biti blagajna name¹èena pred prvo prodajo, v tujcih na doloèen datum in v naslednjih primerih po doloèenem prometu. In preden boste morali poiskati dobro napravo, blagajna Krakov ponuja ¹tevilne fiskalne naprave, ki so primerno izbrane za izbrane panoge.

Registracija blagajne poteka v dveh fazah. Prviè, obvestite pristojni davèni urad o namenu namestitve davène - ta rok ni toèen, tako da se lahko obvestilo vr¾e v pisarno celo dan pred namestitvijo. Nato v 7 dneh po namestitvi obvestite urad, da je blagajna ¾e name¹èena. Èe je bila blagajna v tekoèem obdobju name¹èena, so bili pisarni predlo¾eni ustrezni dokumenti, lahko zahtevate povraèilo nastalih stro¹kov nakupa v vi¹ini 700 PLN, vendar ne veè kot 90% denarne vrednosti.

Druga pomembna odloèitev zadeva DDV. V nekaterih primerih je vredno omeniti davènega zavezanca za DDV, vèasih se zamuda doloèi vsaj do prekoraèitve doloèenega prometa - tj. 150.000 PLN. V nekaterih panogah, npr. Trgovanje z gorivi ali ustreznimi kovinami, ni mo¾nosti, da bi bili izvzeti, zato se morate na dan registracije poslovne dejavnosti prijaviti za tiskanje DDV-R.