Blagajna 800 pln

V na¹i - in ne samo poljski - pravni obveznosti, da izpolnimo vse zadeve za finanèni znesek. Vsak, tudi najmanj¹i posel, je treba plaèati za fiskalni znesek, ker se mora iz njega izplaèati DDV.

Ko kupimo blagajno za lastno trgovino, je ta nakup odvisen od posebne storitve, ki se uporablja za zaustavitev poslov na¹e blagajne. Finanèni skladi v Krakovu so pomembni, v katerih lahko pridobite katero koli davèno napravo, najbolj prilagojeno informacijam na terenu. & nbsp; To so zaposleni v & nbsp; trgovini & nbsp; in storitvi & nbsp;, ki zadnje spreminjajo znesek DDV, ki je programiran na znesek, ko so doloèena ustrezna pravila, po katerih se bo davek spremenil. Samo poobla¹èena slu¾ba lahko spremeni obseg blagajne.

Blagajna je le navadna oprema, ki se lahko po¹koduje, zato mora vsak, ki opravlja komercialne ali storitvene dejavnosti in uporablja gotovino, ustvariti pravila s po¹kodovano blagajno. Po¹kodovano blagajno je treba popraviti v najkraj¹em mo¾nem èasu, ne da bi se zavedala, kak¹na je ¹koda, saj ¹koda nastane pri nadaljnjem delovanju trgovine. Da bi bilo dokazilo, da je tiskalnik po¹kodovan, tako da se na raèunu pojavi samo del besedila. Vendar pa je nepopolna potrditev, da je davèni urad hitro izdal pooblastilo za izdajo podjetja!

Èe torej vidimo samo ¹kodo na blagajni, je ne smemo popraviti doma. Po¹kodovani denar je treba zaèasno izkljuèiti iz trgovine in uporabiti novo aktivno blagajno, èe pa ni na voljo, zapremo trgovino, dokler se naprava ne popravi. Ker neuspeh blagajne lahko ovira delo celotne trgovine, storitve blagajne delujejo zelo enostavno in posku¹ajo redno ali v najkraj¹em mo¾nem èasu odpravljati napake. Po odkritju morebitnih napak pri izvr¹evanju blagajne je ne smemo posku¹ati popraviti za naravno roko - poklièite servisno slu¾bo in se obrnite na serviserja, ali seveda vzemite denar v servisno stanovanje, potem ko ga izkljuèite in zagotovite varnost. Tak¹ne postopke bi morali izvesti èim prej, da se lahko odloèba hitro popravi in da se lahko umaknem z dela blagajne.