Blagajna farex jantar

Kankusta Duo

Vsak zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. To je kljuè, ki omogoèa uporabo ustreznih poravnav z davènimi uradi. Zato se nana¹a na pravo in prav tako je nedvoumno.

Kaj pa neuspeh fiskalne blagajne?

V takih okoli¹èinah se zagotovi v tako imenovanem rezervnem skladu. Predstavitev ni pravna zahteva, zato je te¾ava vsakega direktorja pravoèasno razmi¹ljati o takem spro¹èanju. Popolnoma se zbira v preostalih vrstah izrednih razmer, ki zahtevajo ustrezno popravilo opreme. Naèeloma Zakon o DDV jasno doloèa, da mora davèni zavezanec pri uspe¹nem pomanjkanju mo¾nosti registrirati promet prek rezervne blagajne ustaviti prodajo. Rezervni sklad se lahko za¹èiti pred nepotrebnim in nepredvidljivim izpadom v èlenu. Spomnimo se, da je treba pripravljenost premo¾enja iz rezervnega sklada prijaviti davènemu uradu, ki govori o razèlenitvi pohi¹tva in zagotavljanju podatkov o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, ko je bilo to ¾e dodano, je pomanjkanje blagajne v tekoèi rezervni blagajni zdru¾eno s potrebo po ustavitvi prodaje. Nato je nemogoèe dokonèati prodajo in tak¹ne stvaritve so nezakonite in lahko sprejmejo posledice v vlogi visokih finanènih bremen. Ne omenja situacije, v kateri bo uporabnik zapro¹en za prejem tega raèuna.

To bi moralo biti, kako obvestiti o neuspehu storitve popravila blagajno in fiskalni postnet, kot tudi davèni organi o prostoru pri ustvarjanju evidenc o nakupu v èasu popravila naprave, in tako stranke z luknjo v prodaji.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba prenehati s svojim poslovanjem, vendar to pomeni izpolnitev veè pogojev - v vodenih evidencah mora biti natanèno navedeno, za kateri izdelek je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo mora biti izdelano po e-po¹ti ali po¹ti. V tej obliki bo prodajalec - davèni zavezanec - popoln za vstavitev raèuna z DDV.