Blagajna kaj in kako

Forte Love

Pri kupcih blagajn, natanèneje pri odzivanju na lastnike teh naprav, izhaja iz zakona veliko obveznosti. Fiskalne blagajne so posebna vrsta opreme, povezane z gospodarsko kampanjo, katere uporaba je bila strogo urejena z novimi zakoni in odloèbami. Nobena od naprav, ki se uporabljajo v imenu, kot so raèunalniki, telefoni ali celo specializirani proizvodni stroji, ni bila obogatena s toliko cilji kot blagajne.

Takoj po nakupu blagajne morate v davènem naslovu podati izjavo. Urad bo na blagajni dala edinstveno ¹tevilko. V fiksnem naroèilu je obvezno vkljuèiti ¹tevilko na vse blagajne, od katerih bo vsaka prejela drugaèno edinstveno ¹tevilko. Naslednji korak je fiskalizacija blagajne, ki jo lahko ustvari samo poobla¹èeni servis. Tako finanèna sredi¹èa Krakova niso le prodajno mesto, ampak tudi poobla¹èeni servis. Treba je podpisati pogodbo o servisiranju vseh blagajn v podjetju z eno storitvijo, v smislu, v katerem so dobili fiskalne naprave. V davènem uradu morate posredovati podatke o storitvah, ki so na voljo za nepremiènine v resniènem podjetju. Davèni urad bi moral govoriti tudi o spremembi blagajne. Za uspeh neuspeha je za oskrbo blagajne pristojna le ista izbrana storitev, ta spletna stran pa lahko spremeni zavest o napravi. Pri registraciji prodaje na blagajni, sadju ali storitvah je potrebno izdajati periodièna davèna poroèila. Obièajno so to dnevna, meseèna in letna poroèila in pogosteje èetrtletno. Pomanjkanje poroèil lahko vpliva na nalo¾itev denarnih kazni lastniku blagajne. Pri uporabi blagajne se je treba spomniti na redne preglede, ki jih lahko opravi vsaj izbrana storitev. Zato je ¹e posebej pomembno, ker lahko kazni za neuspe¹no pregledovanje blagajne nedvomno predstavljajo nevarnost za podjetje. Vso dokumentacijo, ki se nana¹a na blagajno, v zadnji vrsti blagajne, redna fiskalna poroèila je treba hraniti skupaj s specifikacijo podjetja. Urad lahko navede tudi vse dokumente tudi za obdobje enega leta po prenehanju uporabe blagajne ali celo po zapustitvi podjetja. Pri zapiranju mora podjetje skrbeti za to dol¾nost lastnika - prebrati fiskalni spomin blagajne, kako ¾iveti samo s strani spletnega mesta.