Dol nosti lastnika ki najame stanovanje

Kot veste, tovarna prina¹a zelo moèan vpliv na vsakega lastnika, ki ustvari tak¹no hi¹o. Vedno je vredno imeti lastnikovo odgovornost za vodenje tovarne. Najpomembnej¹a dol¾nost lastnika tovarne je zagotoviti varnost vsem, ki so v taki tovarni. Zato vsi stroji, kot tudi vsi stanovanja v tovarni, ¾elijo biti zelo testirani in zavarovani z vidika varnosti.

Pijaèe iz najpomembnej¹ih delov, ki jih mora lastnik dati svojim gostom, so eksplozijska varnost. Kot vemo med delom, so oznaèene razliène gorljive snovi, ki tudi ne hranijo organizacij. Èe so tak¹ne snovi zaèele izhlapevati pri uspe¹nosti, na primer, poslab¹anja tak¹ne naprave, je nevarnost eksplozije precej¹nja. Zato je odgovornost lastnika tovarne reden pregled vseh organizacij v tovarni, kot tudi pravilno skladi¹èenje snovi, ¹kodljivih za zdravje in ¾ivljenje ljudi. Zato mora tovarna izpolnjevati vse pogoje, doloèene v poljski zakonodaji, da se lahko odobri za proizvodnjo. Zaposleni lahko sedijo in hodijo, vendar na dokazanih mestih. Èe bi redni pregledi pokazali, da ima tovarna nevarnost za zdravje in delovanje delavca in je zelo verjetno, da bo pri¹lo, bo tovarna ustavljena, dokler ne bo izpolnjevala vseh varnostnih zahtev. Vse to mora nadzorovati lastnik tovarne. Zato ni dovolj, da zaposlenim zagotovimo ustrezno plaèo in prejemamo dohodek od njihovih dejavnosti. Predvsem pa je pomembno, da jim omogoèimo, da so varni v knjigi, ki jo vsak dan delajo. Mnogi znaki bi zagotovo opustili vse varnostne zahteve, èe poljska zakonodaja o njih ni zagotovila. Zato je seveda pomembnej¹a vloga dr¾ave pri raziskovanju vseh mo¾nih tovarn in raziskovanju njihove varnosti. Predvsem si mora lastnik tovarne prizadevati za zagotovitev varnosti vseh prebivalcev, ki uporabljajo tovarno. Nato je to ¹e posebej pomembno.