Du evne motnje pdf

Du¹evne motnje lahko prizadenejo ljudi vseh starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, da na njem ostane skoraj 20 odstotkov ¹olskih otrok. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi te¾avami?

Najprej morate vedeti, da je vsaka motnja pri otrocih v novi dobi. Nekatere se pojavljajo pogosteje v zgodnjem otro¹tvu, druge so znaèilne za pred¹olsko vzgojo, popolnoma nove motnje pa se pojavljajo ¹ele v èasu ¹olanja. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se s starostjo izbolj¹ujejo.

Bolezni bolezni, ki se pojavljajo na treh podroèjih, so zelo nevarne. Prva od teh je podroèje subjektivnih izku¹enj, ki prevzame, kar otrok èuti v na¹em umu. Druga skupina je somatska sfera, ki zagotavlja tisto, kar otrok vidi v preprostem telesu. Za somatske simptome se ¹tejejo druge vrste boleèine (npr. Trebuh ali glavobol in celo bruhanje in omedlevica. Otrok lahko izrazi tudi odpor do hrane in se ponoèi kopa. Zadnja sfera se nana¹a na obna¹anje otroka in je prisiljena zaradi èrnskega vedenja. Otrok lahko preneha komunicirati z vrstniki in postane bolj umaknjen.

Kako naj greste k psihiatru s svojim otrokom? Pogoj za boj specialista je vsako obna¹anje otroka, ki odstopa od vrednosti. Na¹ mladi psihiater v Krakovu sprejema otroke, za katere je bolezen odgovorna za obvladovanje bolezni. Zahvaljujoè izku¹njam pri delu z otroki in visoki stopnji empatije, posvetovanja z uèencem ne bodo stresna za va¹ega otroka. Zahvaljujoè najnovej¹im strategijam v knjigah z otroki, na¹ otro¹ki psihiater ne bo le diagnosticiral problema, temveè bo tudi storil vse, da bi ga re¹il hitro in tako otroku dal radost otro¹tva.