Duhovnikova psihologija

V pogojih pra¹enja s snovmi, ki predstavljajo nevarnost eksplozije, je priporoèljivo, da naprave, ki imajo ATEX certifikat in konstrukcijo, obdelajo v skladu s pravilom ATEX, ki vstopa v EU.

Pri delu, v pogojih pra¹ne barve, sem imel premog ali prah organskega izvora (npr. Les, predvsem pa je koristno zagotoviti ustrezno odstranjevanje prahu. Uèinkovito odsesavanje prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odpravlja veèino nevarnosti, vendar je za uèinkovito uporabo koristno uvesti ustrezno konèane in morda uèinkovite tehnolo¹ke, tehniène in postopkovne re¹itve. Kak¹ne re¹itve?

Èrpanje prahu ATEX med delovanjemPri delu se lahko ekstrakcija prahu ATEX (skupaj z evropskimi direktivami uporablja za:- z uporabo lokalnih vezi, ki se morajo nahajati v bli¾ini virov, ki oddajajo eksplozivne atmosfere, so vezi samohodne roke, industrijske nape ali posebni poganjki,- redno sesanje povr¹in, na katerih so grozdi finega materiala (za dokazovanje okoli strojnih orodij, za ta namen uporabite industrijske sesalce,- dobra ozemljitev delovnih orodij in sam sistem za ekstrakcijo prahu, saj lahko tako ustvarja statiène naboje - ozemljitev prepreèuje to dejanje,- pravilno konstruiranje kanalov za odstranjevanje prahu in njihovo za¹èito pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in orodij za odstranjevanje prahu, ki so izdelani v skladu z informacijami ATEX in imajo dobre certifikate.Za najveèjo mo¾no za¹èito pred eksplozijo je vredno, da se sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX opremijo z naèini ga¹enja (iskrenje in / ali po¾ar v sami instalaciji.