Enciklopedija upravljanja

Prekomerno znanje lahko ote¾i sprejemanje smiselnih odloèitev. Ko je podatkovni niz ¹e vi¹ji, je v njem te¾je najti kljuène podatke. Poleg tega zbiranje nepotrebnih podatkov poveèuje stro¹ke. V dana¹njem svetovnem gospodarstvu je posebno pomembno ogla¹evanje. Informacije se ustavijo z gospodarsko koristjo.

Brez nje nobeno podjetje ne more uèinkovito delovati, ne glede na funkcijo in podroèje, v katerem deluje. Za spopadanje s problemom iz zadnjega modela podjetja uporabljajo sodobne informacijske tehnologije. Kot primer lahko slu¾ijo naprave za poslovno obve¹èanje. So tak¹ne re¹itve, kak¹na obveznost je storitev pri sprejemanju odloèitev, zahvaljujoè poglobljeni analizi podatkov, ki se ¹teje v naèine IT. BI lahko analizira podatke iz praktièno vseh podroèij. Zato bo v praksi lepo izvajati finanène, tr¾ne, podatkovne, logistiène ali osebne podatke. Obstaja veliko razlièic te vrste re¹itev. Tisti, ki se uporablja v doloèenem podjetju, ¾eli svoj odtenek in kdo ga uporablja. Da pa znanje ne izgubi svoje vrednosti, ga je treba poslati na vi¹jo skupino na najveèji mo¾ni naèin. Trenutno je sporoèilo zelo enostavno. Omeniti je treba, da je bil oglas enake vrednosti kot neresniène informacije. Odloèanje o njegovi vsebini lahko povzroèi veliko ¹kode podjetju. Zato so orodja poslovne inteligence zagotovo v zadnjem primeru. Sodobni programi, ki uporabljajo tovrstne re¹itve, bodo omogoèili hiter prenos podatkov z uporabo interneta. Iskanje je mo¾no le prek spletnega brskalnika, kar pomeni, da zaposleni verjetno misli, ne glede na to, kje so.