Gozdni po ar sennik

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka s prahom (veèinoma lesnega izvora, barvami v prahu ali samim premogom je zagotovo zelo dramatièno v rezultatih, predvsem zaradi veliko veèje nevarnosti eksplozije. Po raziskavah je seveda zelo velika koncentracija majhnih pelodnih zrn, ki so najpogostej¹i vzrok eksplozije. Vir v¾iga cvetnega prahu ne more ¾iveti samo z odprtim ognjem, ampak tudi z majhno elektrièno iskro, mehanskimi iskrami ali elektrostatiènimi tokovi. Za za¹èito pred eksplozijami je treba uporabiti sodobne ATEX naprave. Na sreèo so na na¹em trgu ¹e bolj profesionalna podjetja, ki ustvarjajo vrhunske naprave po izjemno povpreèni ceni, zaradi èesar ne bi smelo biti veèjih te¾av pri iskanju ustreznih strokovnjakov.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuDa bi bili sistemi za ekstrakcijo in prezraèevanje zelo pozitivni, uporabite poseben sesalni, lokalni izpuh (po mo¾nosti v konstrukciji samonosilnih roèic in nape, ki so name¹èeni èim bli¾je mestom izpusta onesna¾enja. Ne pozabite tudi, da je treba zagotoviti, da se vsi pra¹ni grozdi ves èas temeljito odstranijo in tako prepreèijo dvigovanje prahu in ponovno naseljevanje. Pomembna funkcija je tudi sistematièno praznjenje posod za prah. V zadevah, ko prah skrbi na tleh dvorane, je vredno uporabljati posebne industrijske sesalce. Profesionalne in¹talacije ATEX ¾elijo obstajati hkrati ustrezno ozemljene in kar je najpomembnej¹e, da ne morejo izvajati elektrostatiènih nabojev, preko katerih lahko nastane iskra. Odvodni kanali zahtevajo, da so nujno izdelani iz jekla z debelino stene od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV modernih prezraèevalnih in odpra¹evalnih napravah, ki so v nevarnosti eksplozije, je vredno uporabiti ventilatorje in filtre z ustrezno za¹èito pred eksplozijami, kar je dobro z najrazliènej¹o ATEX direktivo. Eksplozijsko odporni filtri morajo imeti posebne eksplozijske plo¹èe. Glede na potrebe so lahko le ena ali veèkratna uporaba. Pod vplivom eksplozije prahu v monta¾i ATEX se membrana hitro razpoèi, pri èemer vse eksplozivne pline spusti naravnost v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Naprave, ki so potencialno eksplozivne, morajo biti opremljene tudi z dodatnim sistemom za ga¹enje z iskri v obstojeèih sistemih za ga¹enje po¾ara v samih obratih. Prezraèevalne lopute morajo biti name¹èene na vseh prezraèevalnih kanalih, ki popolnoma prepreèijo ¹irjenje plamena v objektih zaradi nevarne eksplozije filtrov v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeNovi sistemi za prepreèevanje eksplozije so trenutno najbolj¹a in najbolj raz¹irjena metoda za za¹èito razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije so v glavnem sestavljeni iz loèenega cilindra HRD, infrardeèih senzorjev in tlaka ter strokovnega nadzornega centra. Glavna naloga sistema je, da takoj prizna eksplozijo v njeni zaèetni fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za du¹enje, katerega delovanje je prepreèiti nevarno eksplozijo. Za sodobne ATEX instalacije je znaèilen zelo tesen reakcijski èas. Od trenutka, ko zazna nevarnost eksplozije, lahko samo vsaka njena zatrtost preide le tisoèinko sekunde.