Hormoni in du evno zdravje

Èlove¹ka psiha je izjemno prijetna in ni odporna na zunanje dejavnike, kot je moèna èustva, po¹kodbe ali travmatiène izku¹nje. Na ¾alost v dana¹njih razmerah stanovanje ne bo opustilo izpostavljenosti stresu. Kaj je treba storiti, da bi èim dlje u¾ivali v dobrem du¹evnem zdravju?

Psihoterapija je odlièna re¹itev. Za to je znaèilna vrsta tehnik, ki pomagajo ali olaj¹ajo zdravljenje razliènih bolezni in problemov, ki so osnova za psiholo¹ko naravo èloveka. Kaj je druga psihoterapija od strogo zdravljenja? Uporabljene psihoterapevtske tehnike temeljijo na medosebnih odnosih. Psihoterapija se izvaja predvsem pri zdravljenju nevrotiènih motenj (imenovanih anksiozne motnje in osebnostnih motenj. V primeru uspeha, ko pacient ne trpi zaradi razvr¹èene motnje in potrebuje pomoè nekoga, se zagotovi psihosocialna storitev.

Pred obiskom psihoterapevta je vredno, da je poseben, ki ¾eli doseèi zaèetek psihoterapije. Njegove glavne predpostavke so predvsem vpliv na spreminjanje vedenja in pacientu ter razvoj njegovega èustvenega znanja, npr. Dvig samopodobe, pozornost do poklica ali novih strahov, dvig ravni samokontrole, bolj¹e vzpostavljanje medosebnih odnosov, izbolj¹anje mobilnosti z okoljem, razvijanje sposobnosti sodelovanja in celo izbolj¹anje va¹e lastne motivacije za nekatere dejavnosti.

Psihoterapija, ki jo ponujamo, je odlièna kakovost pomoèi, ki jo lahko uporabimo v vseh kriznih razmerah. Èe se borite z obièajnimi spremembami razpolo¾enja, vam razlièni strahovi ote¾ujejo dobro delovanje, èutite tesnobo, ki vam ne dovoljuje, da bi zaspali, ste zaskrbljeni zaradi te¾av v domaèem ali poklicnem stanovanju ali pa ne u¾ivate v svojem znanem ¾ivljenju, poroèajte nam. Zaradi na¹ih poti se boste vrnili k uspe¹nemu ¾ivljenju.