Hrana za odna anje

Vse pogostej¹i dostop do interneta je znatno poveèal skupino ljudi, ki naroèajo hrano na spletu. Na zaèetku so to prilo¾nost ponudile le velike verige restavracij. Trenutno tak¹ne storitve ponujajo ¹e veè posameznih enot. Ta vrsta re¹itve postaja vse bolj priljubljena predvsem zato, ker je za kupce prijetna in jim omogoèa prihranek èasa.

Toda kdaj res deluje? Stranka, ki ¾eli naroèiti hrano, ima internetno kartico, tj. Najbolj pripravljeno mobilno aplikacijo. Tam naroèi in jo nato uporabi za potencialno gotovino. Ko je naroèilo potrjeno, stranka prejme informacije o materialu o verjetnem èasu èakanja na veèerjo. Sodobna programska oprema bo kupila naroèilo brez potrebe po nastavitvi uporabni¹kega raèuna v sistemu. Potem je za stranke zelo elegantna re¹itev. Da bi zmagali s tovrstnimi re¹itvami, mora restavracija zagotoviti strokovno opremo za gostinstvo. Njihov polo¾aj ne bo le zbiranje naroèil strank, ampak tudi povezovanje z drugimi napravami, ki se uporabljajo v domu, kot je denimo blagajna. Poleg tega bo prepoznala soèasno menjavo menija tudi v restavraciji, kot tudi na spletni strani, kjer lahko naroèite hrano. Sistemi na tem podroèju niso le za naroèanje obrokov na spletu. Omogoèajo vam, da na primer rezervirate mizo v restavraciji. Kupec ne zapusti domov zaradi svoje rezervacije obrazec je lahko odporen, da se bo za njega mizo v klubu, ki je potrebno izbrati. Pogosto se zgodi, da vam sistem, ki ga priporoèa restavracija, omogoèa naroèanje pri rezervaciji mize. To pomeni, da se takoj, ko se stranka pojavi v prostorih, takoj naroèi obrok. Te vrste re¹itev restavraciji olaj¹ajo ustvarjanje promocij, katerih dol¾nost je privabiti èim veèje ¹tevilo gostov. Prihodnja leta so nedvomno ¹e en rekord, èe potrebujete gostinsko dejavnost v gradbeni¹tvu. Strokovnjaki poudarjajo, da bo poveèanje zanimivo za vsak mobilni trg. Zato je vredno razmisliti o namenski aplikaciji za mobilne jedi vnaprej, kjer bodo uporabniki lahko naroèili ¾ivljenje iz svojega doma.