Identifikacija gro enj ki izhajajo iz izvajanja gradbenih del

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v moèi dejstev so popolnoma prepoznavni in dokumentirani. Zato je prepoznavanje gro¾enj, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med delom, zelo prijetno. Polo¾aj se ustavi veliko bolj zapleteno pri uspe¹nem premikanju, skladi¹èenju ali predelavi razsutega materiala. V mnogih primerih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir v obliki prahu, nevarne eksplozivne gro¾nje.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave so namenjene odstranjevanju usedlinskega prahu s parketa, gladkih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. To je naèrt za ohranjanje higiene v delovnem okolju, vkljuèno z za¹èito delovnih ljudi in institucij ter dodatkov pred negativnim vplivom prahu, v trenutnem tveganju za sekundarne eksplozije. Vsa podjetja, ki upravljajo industrijske instalacije, morajo izvesti namestitev v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva o namestitvi.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ljudi, ki delajo v stanovanju, pred ¹kodljivimi uèinki prahu.- za¹èita strojev in orodij pred po¹kodbami zaradi motenj prahu, \ t- za¹èita stavbe in ljudi, ki napi¹ejo dejavnost proti uèinkom nenadzorovane eksplozije peloda.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeÈe v procesu sesanja sodelujejo vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Dogodek, ki bo povzroèil unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni primerni za naprave, ki so resno eksplozivne.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je ena od najpomembnej¹ih nalog centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Re¹itev, po eni strani, poveèa varnost enote in po¾ara, po drugi strani pa omogoèa omejitev stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Upo¹tevati je treba le to, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.