Kolposkopija ouwinouj cie

Kolposkop je znamka optiène naprave, uporabljene med kolposkopskim pregledom, ki ¹teje za analizo obmoèja materniènega vratu, spodnjega dela njegovega kanala in vagine ter vulve. Na ¾alost, kolposkopija se je v zadnjem stoletju veèinoma sploh ne podcenjevala, titre pa so bile problematièna in zapletena, poleg tega pa niso bile objektivne. Danes lahko opazimo korenito spremembo stali¹èa glede kolposkopskega pregleda, katerega pomen se je poveèal zaradi mo¾nosti napredka brez primere pri ocenjevanju patologije materniènega vratu.Kolposkopija je omogoèila takoj¹njo identifikacijo ginekolo¹kih anomalij in sprejemanje ustreznih odloèitev o terapiji. Kolposkopija omogoèa identifikacijo predkliniènih oblik raka materniènega vratu, diagnoza v sodobni fazi pa pomeni popolno ozdravitev raka. Kot je bilo reèeno, strokovni kolposkop zagotavlja ne le pasivno opazovanje, ampak tudi diagnozo materniènega vratu za domnevne neoplastiène spremembe. Kolposkopska preiskava omogoèa natanèno prepoznavanje resnosti erozije in oceno ali je treba z ¾eleznico dejansko nevarno za zdravje ¾enske.Zdravnik specialist, ki uporablja kolposkop, lahko ustvari tudi wulwoskopii, t.j. vizualni pregled zunanjih spolnih organov. Inovativna metoda, uporabljena v kolposkopih, je praktièno odpravila problem neugodja pri bolnikih, ki so bili pod kolposkopijo. Sofisticirana elektronika, ki se uporablja v teh optiènih napravah, kot tudi odjemniki toka, ki omogoèajo posebno veèplastno gibanje, so naredili kolposkopsko ¹tudijo te¾ko in veliko, kar odpravlja vse prej¹nje neprijetnosti. Poleg tega je veèina sodobnih kolposkopov mogoèe urediti tudi v digitalne namene, ki omogoèajo spreminjanje poteka ¹tudija ali izgradnjo digitalnega arhiviranja na elektronskih medijih.