Navodila za blagajno

Mi, davkoplaèevalci, z blagajno, smo skoraj v doloèeni hitrosti. Ali v taksijih, ali v tovarnah hrane, v kinematografih ali v velikih trgovinah ali enkrat v stanovanjih, ki ponujajo razliène, manj¹e storitve. Mo¾no je neskonèno izmenjavo misli. Ne pozabimo tudi, da ko kupimo artikel prek interneta, ko prejmemo paket - poleg samega izdelka, vzamemo ¹e veè in potrdilo.

Zato ni upo¹tevano dejstvo, da imajo davkoplaèevalci, ki delajo na polo¾aju fiziènih oseb (ki takrat ne poslujejo, in pav¹alni kmetje - glede na zakon - obveznost skrbnega evidentiranja trgovine s pomoèjo navedenih blagajn. Praksa pa ka¾e, da ostaja pri sedanjosti drugaèe.

Toda kaj naj naredimo kot podjetnik, ko blagajna preneha delovati, ko je jezna? In poleg tega vsaj do tega dobrega èasa ... Ali ne moremo biti prisiljeni - iz razumljivih razlogov izgubo - prenehati s prodajo?

Niè presenetljivega pri storitvi, kot je rezervna blagajna. Na mestu, kjer se bo prekinila blagajna za pravico do poti, lahko davèni zavezanec uporabi rezervno denarno podporo. Seveda, èe ga ima. Nedvomno od pravega stali¹èa podjetniki niso dol¾ni imeti nekoliko prese¾nih blagajn. So vsaj preproste, zlasti v interesu velikih in velikih supermarketov. V izjemnih primerih - ki so s stabilnostjo poslab¹anja glavne banke - in ¾elijo ¹e naprej prodajati, se lahko izka¾e, da je edina smiselna re¹itev uporaba rezervne blagajne. Mimogrede: o tem lahko preberete v umetnosti. 111 par. 3 Zakona o DDV.

Neuspeh blagajne je brez dvoma niè prijetnega. Da bi lahko re¹ili situacijo z uporabo rezervne blagajne. Vedno si moramo zapomniti, da mora na mestu, kjer davèni zavezanec iz evidence blagajne, ki je primerna za dodatno, izhajati iz evidentiranja prodaje, o tem takoj obvestiti pristojni davèni urad. Obvestilo mora vkljuèevati dokumente, kot so: informacije o okvari opreme in informacije o zamenjavi zlomljene rezervne opreme. Uèinek: pomembno je, da se pri prodaji upo¹teva rezervna blagajna.