Odvisnosti od mladih

Nekateri lahko napaèno menijo, da druge oblike odvisnosti veljajo le za neomejeno u¾ivanje psihoaktivnih snovi. In za milijone ljudi je izèrpavajoèa odvisnost stalna lastnina z interneta. Odvisnost od interneta je sestavljena iz vsakodnevnega brskanja po svetovnih spletnih straneh in obse¾nih del na razliènih socialnih omre¾jih. To povzroèi, da stranka ne samo odstrani stres (preko odcepitve od vsakdanjega ¾ivljenja, ampak ustvarja in poni¾no svoje bitje v realnosti.

Ta pojav je ¹e vedno relativno novPogosto zasvojenost z internetom povzroèa motnje na psihofiziènem podroèju in slabi sposobnost medosebne komunikacije in ekonomske oblike posameznika. Èeprav je zasvojenost z internetom ¹e vedno razmeroma nov pojav na Poljskem in ¹e vedno primanjkuje denarja za financiranje resnih raziskav te bolezni, vse informacije ka¾ejo na velik obseg tega zapletenega pojava. Zdravljenje patolo¹ke skrbi z virtualnim svetom je podobno, ko gre za zdravljenje drugih odvisnosti. Prvi korak je priznanje temi zlorabe internetnih virov. Nato morate poskusiti omejiti uporabo dela WWW.

Dr Farin ManDr Farin Man. Učinkovite slimming tablete

Kaj poènejo bolniki?Zmernost je potrebna v vseh delih ¾ivljenja. V zadnjem primeru je odvisnost tista, kjer pride do zdrave pameti. Psiholo¹ke posledice motenj èasovnih razmerij, povezanih s èasom, porabljenim na stenah na internetu, so nebesedne in verbalne komunikacijske motnje ter depresija, ki jo povzroèa pomanjkanje povezave z internetom. Odvisniki se sistematièno umikajo iz dru¾benega obstoja. Njihova ena raven obstoja je imaginarni virtualni svet. Njegovi nepozabni viri povsem zahtevajo èas, vèasih pa motijo naravni dnevni cikel poèitka in trajanja. Nato je zelo nevarna za odvisnike, saj ustvarja labilno koncentracijo naravnih hormonov, glukoze in drugih snovi, pomembnih za normalno delovanje sistema snovi. Zasvojenost z internetom povezuje ljudi v vseh starostnih skupinah. Zato morate nadzorovati kolièino èasa, porabljenega pri gradnji, tako da ne morete postati net-alkoholièen od rednega uporabnika interneta.