Osnovna sredstva blagajne k t

Dajanje napak je èlove¹ka stvar. Informacije o tem ¹e vedno zagotavljajo zakonodajalci, ki so davkoplaèevalcem posredovali popravke nepravilno izdanih prodajnih listin, dodatno pa tudi izjave, ne da bi morali nositi velike posledice. Ta mo¾nost se nadaljuje tudi pri registraciji prodaje na fiskalnem znesku. Torej, èe mora izgledati kot popravek fiskalnega zneska?

Pri transakcijah za fiziène osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti, in pav¹alni kmetje, je treba evidentirati vsako soglasje o finanènem znesku in zgraditi potrdilo o tem. Prihodki se pouèujejo v KPiR na podlagi rednih poroèil. Napake, ki nastanejo pri izdaji davènih prejemkov, se obièajno nana¹ajo na: znesek davka na material in pomoè, datum ali znesek prodaje, ¹tevilo blaga ali storitev. Prav tako se zdi, da bodo zvitki na blagajno, na kateri so napovedani raèuni, izrezani v osnovnem ¾epu in natisnjeni dokazi o slabih nakupih. V primeru registracije prodaje na zelo te¾kem in hladnem znesku obstaja dejstvo, da transakcij, evidentiranih na fiskalnem znesku, ni mogoèe umakniti ali izbolj¹ati ob ohranjanju enostavnih funkcij v tem orodju. Do konca marca 2013 ni bilo jasno, kak¹ne ukrepe je treba sprejeti za uspeh napake na fiskalnem raèunu. V delu so bili razviti nekateri mehanizmi, podporo katerih so podprli uradi, vendar je izvedba dobila tudi neuradni znaèaj. Od 1. aprila 2013 smo v uredbi o blagajnah na¹li zapise, ki doloèajo to vpra¹anje. Od aprila 2013 morajo davkoplaèevalci, ki registrirajo prodajo z blagajnami, opraviti dve evidenci - evidenco vraèil in prito¾b ter zapise o oèitnih napakah. Predpisi ne opredeljujejo, kako naj pogledajo, opi¹ejo in podatke, ki jih ¾elijo odkriti v njih. Oba sta usklajena s pravilno prodajo, ki je vkljuèena v blagajno, druga pa bo izvedena v primeru omenjenega napake. Pri preklicu potrdila je priporoèljivo v register vpisati ustrezne napake, vkljuèno z: bruto vrednostjo in davkom slabo registrirane prodaje, kratek opis vzroka in oblike napake skupaj z izvirnikom raèuna.