Pav alni znesek in blagajna

Na ¾alost ste vidni ali pa je v va¹em podjetju oznaèena blagajna? Preverite! Obveznost evidentiranja prodaje na fiskalni znesek je praviloma odvisna od podjetnikov, ki ustvarjajo prodajo izdelkov ali storitev glede na polo¾aj finanènih oseb (ne podjetij.

http://si.healthymode.eu/silonal---tunereform-tablete-za-izboljsanje-sluha/Silonal - Tunereform. Tablete za izboljšanje sluha

Odlok ministra za finance z dne 4. novembra 2014 uvaja ¹tevilne izjeme od te obveznosti.Kako bomo lahko oprostili namen imetja blagajne? Prviè, na¹a poteza v zadnjem davènem letu v misel tujih in pav¹alnih kmetov ne more preseèi 20.000. z³. Èe smo zaèeli delovati v davènem letu, bomo to omejitev zahtevali v razmerju. Upo¹tevajte pa, da na znesek te omejitve ne vplivajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, obèutljivih in pravnih vrednosti, ki so predmet amortizacije. Vendar pa moramo poudariti, da morajo biti tak¹ne pogodbe dokumentirane z raèunom.Naj omenimo, da obstajajo situacije, ko bo primerno evidentirati prodajo na fiskalnem znesku in nas ne bo prisililo, da odpustimo, brez smisla za dobièek, ki ga ustvarimo. To je zelo pomembno za uspeh pri prodaji tekoèega plina, motorjev z notranjim zgorevanjem in priljubljenih motornih vozil, prikolic in polprikolic, kontejnerjev, delov vozil brez mehanskega pogona, avtomobilov (tu so motorna kolesa, radijske in telekomunikacijske opreme. in televizijo, fotografsko opremo, izdelke iz ¾lahtnih kovin, tobak in alkohol.Potreba po bele¾enju fiskalnega zneska elzab jota e & nbsp; je prav tako obvezna, ker ni razloga za prodajo in za nekatere storitve. Obstajajo, med drugim, storitve, kot so: prevoz potnikov v avtomobilski komunikaciji, prevoz s taksiji, popravilo motornih vozil in mopedov, zamenjava pnevmatik, izku¹nje in tehnièni pregledi vozil, zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, pravne, kozmetiène in frizerske storitve.