Pojav shizofrenije

Obstaja veliko osebnostnih motenj, katerih nastanek je odvisen od mnogih javnih in genetskih dejavnikov. Med pomembnej¹imi novostmi v psihi gostov je shizofrenija.

Toda kaj ka¾e ta du¹evna bolezen? Ali je nedvomno tako te¾ko?Od zaèetka je shizofrenija naèin du¹evne motnje. Èlovek, ki je bolan, je problem z jazom, na popolnoma drugaèen naèin vzame svet kot zdrav èlovek. V taki osebi obstajajo te¾ave s predstavitvijo lastnih bitij na zdrav naèin in uvajanjem drugih, drugi pa lahko plaèajo tudi za zaèetke igranja. Obièajno shizofrenija prizadene mlade ljudi, puberteto ali zgodnjo odraslost, pribli¾no 20-26 let. Ta du¹evna bolezen je resna za odkrivanje. Pojavi se postopoma in dolgo èasa, vendar obstajajo primeri, ko so njeni simptomi prisotni hitro, iz dneva v dan. Ne glede na to, ali bo shizofrenija napredovala postopoma ali se sama razkrila, je njena aktivacija posledica obse¾nega pre¾ivetja zaradi zunanjega dejavnika ali bolezni.

Sodobna medicina v nasprotju s shizofrenijoTrenutno medicina ne pozna natanènih vzrokov shizofrenije. Vendar pa so raziskovalci opozorili na genetske dejavnike, zlasti na vrsto po¹kodbe v kodi DNK. Simptomi, ki veljajo za najpomembnej¹e za shizofreniko, so stalna utrujenost, apatija, blodnje, sli¹ni glasovi, osamljenost in praznina ter ¹portne motnje in halucinacije. Torej, èe opazite katerega od zgoraj navedenih simptomov v sebi ali prijatelju, boste morali obiskati psihiatra. Po pridobitvi strokovnega nasveta in po potrebi priporoèamo, da se zaène potrebno zdravljenje.Na internetu je veliko psiholo¹kih testov, ki so v resnici v polj¹èini, tudi v angle¹èini, kar nam bo pomagalo pri prvi diagnozi in usodi, èe bomo sposobni shizofrenije. Seveda je oslanjanje izkljuèno na pozornost, ki jo ustvari avtomatiziran test osebnosti, ¹ibka in ne bi smeli graditi svojega naèrta o mo¾nih popravilih v na¹i psihi. Vedno lahko njegov pozitivni uèinek uporabimo kot spodbudo, da resno razmislimo o obisku specialista.