Pozitivna in negativna eustva

Odra¹èanje v 21. stoletju ni najla¾je. Ponavadi smo izpostavljeni velikemu stresu. ©tevilne naloge, zapleteno in ¾ivèno vzdu¹je v knjigi, nato pa velike toèke v hi¹i. Krog se konèa. Èustveno smo preobremenjeni. Pogosto nismo niti imeli prilo¾nosti, da bi opomogli od stresa ali po¹tenega razpravljanja o problemu na¹ih src.

©e bolj priljubljena nered v èustvih povzroèa, da je v resnièni fazi zelo te¾ko. ©tevilne naloge, ki nas preplavljajo, delamo s polnim trudom in brez energije. Na¹a prizadevanja in pripravljenost izginejo. Nimamo èasa za poèitek, èeprav se do¾ivljamo izèrpanosti.

Znebiti se slabe ljubezni je bistvenega pomena. Dolgo èasa lahko porabimo veliko. Èe se jih ne bi znebili, bi odra¹èali in tak dan bi eksplodirali s tak¹no moèjo. Dober psiholog nam lahko pomaga najti pot do trenutnega vzroka. Iz njegove pomoèi bo uspel razstaviti bombo svojih èustev z gladkim gibanjem in naèrti. Vèasih je ta re¹itev priporoèljiva.

Kronièni stres je za poljsko zdravje zelo slab. Ta predlog se pogosto ne zavedamo. Èeprav v enem obdobju va¹ sistem vzame stavo in naredi signale, da je lepota napaèna. Glavoboli, mi¹ice, trebuh, palpitacije, nespeènost - zlasti najvi¹ji je pogost simptom. Nezmo¾nost spanja povzroèi zaèaran krog. Ponoèi ne spimo - zato je va¹ dan pomemben. Razdvojena koncentracija in utrujenost povzroèata, da v dana¹njem ritmu obstaja veè uèinkovin in napi¹emo veè napak. Èe se situacija ponovi sami, tvegamo kritike in navodila s kartice nadrejenih. Zato tudi stres povzroèa veè stresa. Posledièno ne moremo ponovno zaspati, ker je na¹ um poln èasa, ki ga spodbuja plaz negativnih èustev.

Dober psiholog Krakov nam bo pomagal obvladati stres. Èe govorimo z njim, lahko usmerimo pravo re¹itev in poveèamo mehanizme, ki nas bodo za¹èitili. Kronièni stres je nesreèen in verjetno povzroèi nastanek huj¹ih bolezni, tako psihiènih kot somatskih. Dober psiholog Krakov - je na dosegu roke in nam bo zagotovo pomagal pri re¹evanju ¾ivènega problema.