Prieeska emo dekleta

Sesalniki, ki so koristni v industriji zaradi velikih prostorov za èi¹èenje, ki zahtevajo èi¹èenje od vlade nevarnih odpadkov, morajo doloèati ne le ustrezna raven rezervoarja in funkcionalnost, ampak tudi odpornost proti po¹kodbam in pomoè pri eksplozijah. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, kar pomeni, da jih je mogoèe uspe¹no upravljati v te¾kih pogojih, ki so vèasih povezani s tveganji za zdravje in vzdr¾evanje.

S pomoèjo ATEX sesalnikov je mo¾no postaviti ¹e veliko drugih suhih in mokrih neèistoè. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali ¾eleza, pa tudi tekoèine. Veliko razliènih tipov sesalnikov te vrste omogoèa, da se prilagodijo posebnim pogojem, v katerih se bodo uporabljali. Elementi za èi¹èenje sesalnikov so bili izdelani iz popolnega razreda, iz katerega smo bili iz nerjavnega. Pred zaèetkom eksplozije v konstrukciji, ki je povezana z akumulacijo ne¹tetih neèistoè, varuje visoka sesalna moè in uporaba posebej ojaèane in podprte z dodatno plastjo aluminijastega filtra. Zato izpolnjujejo veljavna pravila in predpise v delovnem obmoèju èistilnih naprav, ki se izvajajo v razliènih pogojih.

Sesalniki tipa ATEX se napajajo v oddaljenih tipih s cisternami z vsebnostjo pribli¾no 40 do 100 l, kar zagotavlja njihovo stalno delovanje dlje èasa brez potrebe po praznjenju posode. Hkrati pa je s tako moèno velikostjo proizvajalec sesalnika zagotovil udobje premikanja s sesalcem zahvaljujoè namestitvi velikih koles, ki so dodatno poseben zavorni sistem.