Spletna psiholo ka terapija

Terapija je zdravljenje patolo¹kih odnosov med ¾enskami ali dru¾inskimi èlani, vendar pa je dokazana metoda zdravljenja psihe posameznih bolnikov.Èe zasvojenost prepreèuje pravilno delovanje, zakon meni, da je ukrep razveze ali vezi med èlani o¾je dru¾ine blizu razpada, to je pristop k specialistu iz psiholo¹kih znanosti. Nihèe od nas ni radikalno avtonomen posameznik, ki ne sodeluje z nobenimi drugimi èlove¹kimi zadevami, zato razmi¹ljajte o dobrih informacijah s predstavniki. Omenjeni etièni imperativ se nana¹a predvsem na ¾enske na¹ih sorodnikov, prijateljev, partnerjev in znancev. Naèrt psihoterapije se osredotoèa na razvoj èustvene sposobnosti osebe, ki se zdravi, tj. poveèano samospo¹tovanje in samokontrola, obravnavanje poklicev ali fobij ter izbolj¹anje motivacije za ustvarjanje, zmo¾nost medosebnih odnosov in dvig energije pri seznanjanju z okoljem.

Terapija pod nadzorom psihologa, psihoterapevta ali psihiatra je metoda, ki pomaga pri motnjah, kot so depresija, nespeènost ali odvisnosti razliènih stilov ter v zadevah nevroze in bogatih strahov. Psihoterapija temelji na soodvisnosti med terapevtom in pacientom, psiholo¹ka terapija pa je drugaèna, saj je odvisna od doloèene vrste razumevanja èloveka in virov analiziranih psihiatriènih motenj ter pomaga pri zagotavljanju posebnih motenj in naravi psihoterapije. En ali veè uvodnih sestankov poteka na zaèetku zdravljenja, med katerim se opravi posvet ali intervju. Potem je tu ¹e terapevtska pogodba, v kateri so predstavljeni zastavljeni cilji terapije, pogostost posameznih sej, ocenjeno obdobje njihovega obstoja, finanèna ureditev in druge barve, povezane s èasom psihoterapevtskega zdravljenja. Na splo¹no se terapija opravi z najveè tremi sestanki na teden, vsakiè traja pribli¾no eno uro, trajanje psihoterapije pa se obièajno giblje od nekaj do nekaj mesecev.

Krakov ima ¹tevilne klinike in terapevtske centre, kjer strokovnjaki s sintezo teoretiènega znanja in praktiènih izku¹enj, pridobljenih iz bogatih tokov psihoterapije, posku¹ajo individualno prilagoditi razliène diagnostiène metode doloèeni osebi, ki do¾ivlja osebne te¾ave. Nekateri terapevti gredo v psihoanalitiène (znane tudi kot psihodinamiène postopke, ki se prepoznajo od Sigmunda Freuda, ki temelji na zavedanju nezavedne domi¹ljije in èustev, ki jih dajejo. Drugi psihoterapevti uporabljajo terapijo v sistemski, kognitivno-vedenjski, humanistièno-eksistencialni ali hipnoterapiji. V sedanjem polju je treba opozoriti, da znotraj fenomena obstaja delitev, ki se obièajno imenuje psihoterapija. Kvalificiran je za dve bistveno razlièni vrsti psiholo¹kega svetovanja - psihoterapijo in psihosocialno podporo, ki je prilagojena tam, kjer bolnik jasno potrebuje podporo, vendar nima doloèene (glede na trenutne zdravstvene standarde bolezni ali du¹evne motnje.