Statistika du evnih motenj

V dobi vse veèjega znanja in mednarodnih transakcij ali samih podjetij imajo vse vrste prevajalcev in ljudi, ki prevajajo gradivo iz jezika v dodatno vlogo, vedno bolj pomembno vlogo. Razlikujemo veè vrst finanènih ali pravnih prevodov in tudi same prevajalce, ki jih dosegajo.

Èe gre za prvo vrsto, tj. Zaprise¾ene prevode, so napisali zaprise¾eni prevajalci, ki so tudi ti zaupanje javnosti. Izvajanje vpliva na to obliko je potrebno za sodne listine, procesne dokumente, ¹olske dokumente, potrdila, spise o osebnem stanju, potrdila in druge zunanje in dostopne dokumente.

Potem lahko damo specializirane prevode. Na ¾alost so za prevajalce, ki jim je mar za njih, potrebno posebno znanje in uradna potrdila. Vendar pa mora biti ekipa ali izjemen prevajalec, ki je strasten pri prevajanju tak¹nih sporoèil, strokovnjak ali informacija v doloèeni industriji. Taka skupina bi morala na primer vkljuèevati svetovalce in lektorje, kot so odvetniki, raèunalni¹ki znanstveniki ali in¾enirji.

Na splo¹no se prevodi lahko uporabljajo za skoraj vse ¾ivljenjske ravni. Vsekakor je pomembno, da se med njimi poznajo ¹tevilni, od katerih je najbolj priljubljeno povpra¹evanje. To so tipièna pravna besedila, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine in jamstva trgovin.Potem lahko loèite fiziène in banène prevode, obièajno gospodarske. Vkljuèujejo vsa poroèila, programe in vloge za financiranje EU, poslovne naèrte, posojilne sporazume, banène predpise itd.

Prevedeni so vsi komercialni dokumenti, kot so ladijski in tovorni dokumenti, materiali za ogla¹evanje in tr¾enje, carinski predpisi, vse prito¾be in sporazumi EU.

Poleg njih se pogosto pojavljajo tudi tehniène in informacijske publikacije, kot so navodila za organizacijo in dodatke, predstavitve, poroèila, dokumenti z gradbene ravni, lokalizacija programske opreme, tehnièna dokumentacija, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Na¹ cilj je veè medicinskih besedil, na primer evidenc kliniènih preiskav, evidenc bolnikov, seznamov medicinske in laboratorijske opreme, znanstvenih besedil, znaèilnosti zdravil, ogla¹evanja in izdelkov iz paketov zdravil, registracijskih dokumentov za nova zdravila.