Subvencije za razvoj samostojne dru be za leto 2016

Celotno osebje poljskih tr¾nih analitikov in vrhunskih mened¾erjev razmi¹lja o tem, kako izbolj¹ati blagovne znamke na¹ih blagovnih znamk, tako da bodo lahko konkurirale svojim bli¾njim zahodnim kolegom. Nikoli ne boste z veseljem na¹li koristne re¹itve za to temo. Poljski uradi in podjetja vsako leto izgubijo veliko denarja v dobièku nadaljnjih izgubljenih ponudb za globoke nalo¾be.

Èe bi se ta trend lahko spremenil, bi nam dali mo¾nost, da zberemo denar, ki ga je, napihnjeno v gospodarstvo, dalo ustrezno spodbudo za razvoj. Medtem pa te razpise veèinoma izvajajo zahodna podjetja. Poljaki zaradi tega utrpijo finanène izgube, na primer v dobièku, ki ga vlagajo v naèrte, ki jih kasneje ni mogoèe izvesti.To naj bi bil korak naprej v razvoju. integriran sistem upravljanja. Danes moè mnogih podjetij ni v rokah ene osebe in vseh odborov ali samih zdru¾enj. Posledièno je proces odloèanja presenetljivo dalj¹i. Odloèitve se pogosto zaènejo v èasu, ko je nedvomno ¾e prepozno.Te¾avo je opazila tudi poljska vlada, ki jo namerava pozorno spremljati. Omenjena je ustanovitev posebnega odbora, ki ga zanima analiza v smislu odpravljanja nepotrebne birokracije, ki je na meji uèinkovitega odloèanja.Poljska je najbolj priljubljena v evropski skupini ¹tevilo uradnikov, ki spregledajo eno osebo. V sedanji vlogi bi morali vzeti primer iz Nemèije, ki je pred petimi leti sprejela niz zakonov, ki so se na koncu morali boriti proti pretirani birokraciji. Zaradi ¹e manj¹ega ¹tevila uradnikov je dr¾ava zaèela varèevati. To je celo zato, ker jim trenutno ni treba plaèevati meseènih plaè. In ljudje - predvsem najbolj dragocena dr¾avna raven - veliko zaslu¾ijo.Nekateri med njimi do danes ¹tejejo nem¹ko dr¾avo glede zneska izplaèanih odpravnin, ki so zanje premajhne.