Varnost pri delu v avtomobilski delavnici chomikuj

Tudi v 19. stoletju je delo v velikih tovarnah pomenilo nevarnost izgube ¾ivljenja. Ljudje, ki so bili prikraj¹ani za idealne delovne razmere in vsakodnevno pre¾ivljajo stradanje, so se borili za akcijo s preprostim delom, na primer v ¾agi. 21. stoletje je prineslo ogromne ¾eleznice v naèinu ravnanja z delavcem in dodatno varnost v domu.

Res je, da obstajajo podjetja, ki ne sprejemajo ustreznih besed za besedo, in to zagotovo niso podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo lesa, premoga ali gradbenih materialov. Torej, pra¹enje zraka z, na primer, barvami v prahu lahko povzroèi eksplozijo, odnos z ognjem pa je ogenj. Zato so podjetja, ki so izpostavljena tveganju tega standarda, izpostavljena nevarnostim z naprednimi sistemi za ekstrakcijo prahu atex, ki vkljuèujejo ventilatorje in filtre, ki odstranjujejo prah iz direktive atex. Glede na potrebe posameznega podjetja se uporabljeni filtri lahko uporabijo le enkrat ali veèkrat. Mehanizem delovanja raèuna na zadnje, da pod eksplozijo prahu v konstrukciji zlomi membrano. Posledica tega bo izpust eksplozivnih plinov v ozraèje, kar bo prepreèilo po¹kodbe filtra in druge nepredvidene nesreèe. Drugi element, ki ga je mogoèe opremiti s sistemi za ekstrakcijo prahu, je naèin za ga¹enje isker ali ga¹enje ognja z ogljikovim dioksidom. V celotnih instalacijah atex so tudi posebne zapornice za individualno odstranjevanje prahu, zbranega v filtru. Ventili so ognjevarni, vendar se med eksplozijo ne dotikajo udarnega pritiska. Vsak preudarni lastnik podjetja, v katerem je lahko vnetljiv cvetni prah v zraku, bi moral vlagati v zlato obliko prezraèevalne in filtrirne opreme. Tak¹no stali¹èe bo govorilo o odgovornosti in tudi predvidevanju. Na koncu je dobro znano, da je veliko bolj priroèno varovati nesreèe kot stro¹ke, ki nastanejo zaradi prilo¾nosti z njihovimi izdelki.