Vzgojo otroka starega 5 let

Direktiva ATEX je dokument, katerega osnovni projekt je pomagati nevarnim obmoèjem pred eksplozijo. Ta direktiva velja za nekatere naprave in za¹èitne ukrepe, ki lahko ustvarijo naravne ali majhne eksplozije metana ali premogovega prahu. Ta direktiva ima posebno mesto kot dokaz za rudnike, kjer obstaja zelo velika nevarnost eksplozije.

Ta material ureja zahteve atexa v oddelku zadevnih naprav. Vendar pa se je treba zavedati, da so to splo¹ne ¾elje, ki jih lahko razvijejo drugi materiali. Vendar pa bi morale biti zahteve, ki se nana¹ajo na kateri koli sistem, drugaène od Direktive.Ena od zahtev za atex je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v skladu z varnostnimi zahtevami. Tak¹no preverjanje opravi organ za priglasitev, vse naprave pa morajo biti oznaèene z znakom CE, ki mora biti znaèilen za vse. Oznaka CE naj bi vplivala na varnost uporabe, varovanje zdravja in varstvo okolja.Poleg tega morajo biti naprave in za¹èitne metode razporejene v oznako Ex - to je strokovna oznaka eksplozijske za¹èite.Obe napravi, kadar in za¹èitni sistemi, ki bodo delovali / se nahajajo na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu, naj bodo napolnjeni s tehniènimi informacijami. Podane so na podlagi analize mo¾nih po¹kodb pri delu. Na ta naèin je treba pripraviti oba dela in sestavne dele.Naprave, varovalni sistemi, deli, podsklopi morajo voziti iz tak¹nih izdelkov, tako da jih ni mogoèe na kakr¹en koli naèin dodati v¾igalniku. To pomeni, da ne morejo biti vnetljive in tudi ne morejo biti kemijska reakcija z vsebino eksploziva. To pomeni, da na noben naèin ne morejo vplivati na varnost eksplozije. Zahtevajo, da jih je te¾ko razjedati, nositi, elektrièni tok, mehansko trdnost in temperaturne uèinke.Direktiva ATEX trpi zaradi naèrta, ki je predvsem vreden ukrepanja in zdravja ljudi.