Vzrokov prometnih nesree v letu 2013

Razlogi za dejstva se redno pregledujejo, tako da lahko v perspektivi zmanj¹am tveganje ponovnega zagona. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo razlièni tipi nadzora v zadevah strojne varnosti. Te¾ave v zvezi z nepravilno uporabo in delovanjem strojev se pojavljajo na vseh ravneh njihove ¾ivljenjske faze. Velja za zadnje stanje specifikacije in namena, proizvodnjo, delovanje, vzdr¾evanje, spreminjanje itd.

Certifikacija strojev ¹teje za odpravljanje nevarnosti, ki se lahko pojavijo na delovnem mestu. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, so testirani in preizku¹eni za berljivost. Raziskave pokrivajo razliène ljudske in podsklopov. Naèelo ustvarjanja se preizku¹a in vsebuje opise, ki pomagajo zaposlenim v okviru pravilnega èrpanja iz organizacij in dodatkov. Potreba po posedovanju potrdil s strani organizacije in dodatkov je predvsem posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Delavci na podroèju varnosti in higiene stvari imajo prilo¾nost sodelovati na stezah in usposabljanju na oddelku za certificiranje stroja. Znanje, spoznanje in umetnost, pridobljena v sezoni obstoja tak¹nih stro¹kov in usposabljanja, dodatno prispevajo k zmanj¹anju odstotka ¹tevila nesreè v smislu dela, tako s smrtnim izidom kot izvirnim. Udele¾ba na teèajih in vajah na podroèju certificiranja organizacij in naprav prina¹a ¹tevilne koristi za delodajalce. Izobra¾eni ljudje so jamstvo za pravilno lastnino strojev in poslu¹anje naèel varnosti in higiene pri delu.