Za koga

Vsak podjetnik, ki v svojem podjetju uporablja fiskalne blagajne, se vsak dan bori s preostalimi te¾avami, ki jih lahko ustvarijo naprave. Kot vse elektronske naprave, blagajne niso brez prednosti in vèasih se pokvarijo. Vsi lastniki podjetij ne vedo, da bi na neki toèki, ko naj bi se zapis obdelal z blagajno, vseboval drugo tak¹no napravo - samo v primeru okvare tega kljuèa.

https://cream-h.eu/si/

Pomanjkanje rezervne blagajne pri prodaji izdelkov ali storitev lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo, da bi se prodajno pismo unièilo v sezoni glavne naprave. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vsebovati servisno knjigo davène blagajne. V tem materialu so izkopana ne le vsa popravila na napravi, temveè tudi podatki o fiskalizaciji blagajne ali izmenjavi misli. Pri servisnem delu je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je blagajni dala davèni urad, ime dru¾be in naslov prostorov, v katerih se blagajna obravnava. Vsi ti nasveti so potrebni v primeru davènih in¹pekcijskih pregledov. Vse ¾eleznice, ki se zavedajo blagajne, se poleg svoje spremembe obrnejo tudi na strokovne slu¾be, s katerimi mora imeti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisano pogodbo. Veliko - morate obvestiti davèni urad o spremembi serviserja blagajne. Prodaja na fiskalne zneske bi se morala konèati z neprekinjenim ukrepom, tako da si morate pri uspe¹nem zapolnjevanju spomina blagajne izmenjati svoje mnenje z drugim, hkrati pa tudi spomin. Branje spomina na blagajno bo verjetno ¾ivelo - tudi kot sprememba, ki jo je naredil samo poobla¹èeni subjekt. Poleg tega bi se to delo opravilo v prisotnosti delavca davènega urada. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se ustvari ustrezen protokol, katerega en izvod po¹lje davènemu uradu in novemu podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z novimi dokumenti, ki se nana¹ajo na blagajno - zaradi pomanjkljivosti lahko urad nalo¾i kazen.