Zahteve paragona

Pogosto sli¹imo za delo, ki ga trpijo zaradi naèrta, da se ljudje zavedajo, da morajo sprejeti potrdilo iz trgovine. In za obièajnega kruha jedo to potrdilo ali njegovo odsotnost ni pomembno. Navsezadnje bo plaèal enako za nakupovanje, ne glede na to, ali bo vzel potrdilo ali ne. Toda za to drugaèno stran, to je prodajalec in praktièno lastnik trgovine, je izjemna razlika. Izdajanje potrdila pomeni, da se nakup kupca poravna z naslovom zakladnice.

Obveznost izdaje potrdilaAmpak, da ta raèun ne bo izdal, bo prihranil na tem, ker ne bo mogel opraviti trenutnega nakupa, in ves denar, ki ga porabi uporabnik, bo ¹el v ¾ep. Ta dodatna cesta ni zakonita in naravna. Zato je obveznost, da mora biti finanèna blagajna v trgovini locirana. Vse nakupe, ki jih opravijo kupci, je treba opraviti na zadnji blagajni¹ki kartici in stranki je treba izdati potrdilo o prejemu. Lahko se zgodi, da bo pregled davènega urada pri¹el iz davènega urada, ne da bi se pojavil ob istem èasu, medtem ko v sezoni, èe ne izdamo potrdila, ali ¹e huje, ne bomo takoj kupili, bomo imeli te¾ave, kakr¹nih ¹e ni bilo. Grozi za isto veliko veliko denarno kazen, vendar ne za lastnika trgovine, ampak tudi za prodajalca. Zato se je treba zavedati, da nas pri poslovanju zanima obveznost dajanja v blagajno, tudi èe je bil lastnik zloben in potreben drugaèe. V primeru in¹pekcijskega pregleda bo prodajalec tudi kaznovan zaradi slabega vedenja.

Izogibanje davkomOb predpostavki, da je ta trgovina, morate vedeti, da morate v njej poiskati fiskalni ¹tevec. Blagajna v supermarketu je oèitno potrebna, kot izdelek, ki ga bomo zagotovili. Brez njega, tudi brez drugega podjetja, ne bi bilo tam. Bolj kot so registrirani prejemki v trgovini, veè je dobièek trgovine in s tem veè davka. Vendar pa to ni zanesljiva re¹itev za pomanjkanje ¾rebèarskih raèunov. Davke plaèujejo vsi in vsi se ujemajo z davènim uradom. Tako davki na prejemke niso tako visoki kot mo¾na kazen za nevraèanje fiskalnega zneska. Pravzaprav so velike denarne kazni, ni vredno tvegati. Na to lahko pustimo veliko veè kot prevzemanje davka.

Izbira dobre blagajnePomembno je tudi, da je blagajna zadostna za lokalno trgovino, saj je izbira finanènih blagajn velika. Obstajajo razliène fiskalne blagajne. Izberemo pravega glede na stil in moè trgovine, v kateri bomo delali. Da bo obrat vseboval veè prodajalcev, je treba imeti veliko blagajn in zato daleè od blagajne. V zakljuèku iskanja primerne fiskalne naprave je vredno iskati razlièna mnenja na internetu z vstopom v iskalnik "blagajna".