Zaslu ek prevajalca delovnih mest

Delo tolmaèa je izredno pomembno in zelo odgovorno delo, saj mora ta vpliv med tema subjektoma vrniti pomen izraza pijaèe iz njih v slogu drugega. Zato ne smem ponavljati besede, kar je bilo povedano, ampak posredovati pomen, vsebino, bistvo izraza, vendar je veliko veèja. Tak¹ne ¹ole imajo moèan polo¾aj v komunikaciji in kogniciji ter v svojih motnjah.

Zaporedni prevod je enak prevodu. Kak¹na je torej vrsta prevodov in kaj zaupajo v njihovo specifiènost? Zdaj, ko govorimo samim ¾enskam, prevajalec poslu¹a doloèeno znaèilnost te pripombe. Lahko pi¹e zapiske in ima le tisto, kar ¾eli govoriti govornik. Èe ta zakljuèi en vidik svojih pripomb, potem je vloga prevajalca, da po¹lje svoj pomen in misel. Kot je bilo ¾e omenjeno, ni potrebno, da gre za dobesedno ponavljanje. Potem mora biti namen smisla, dejanja in kraja izra¾anja. Po ponovitvi se govornik nadaljuje s svojo pripombo in jo spet deli v eno skupino. Vse se dogaja sistematièno do konca govora ali odgovora sogovornika, ki se pojavi v dostopnem slogu, njegova pozornost pa je motivirana in predvajana prvi osebi.

Ta vrsta prevajanja naèrtuje lastne slabosti in prednosti. Znaèilnost je v resnici, da muèijo redno. Fragmenti izrekanja, vendar lahko ti konteksti razbijejo koncentracijo in se osredotoèijo na govor. S prevajanjem dela èlanka se lahko zlahka odvrnete, pozabite na nekaj ali samo izloèite ritem. Vsakdo lahko sli¹i vse in komunikacija se ohrani.